Skip to Content
Sign In

Ngày đầu tiên đến trường sau mùa COVID-19

02-05-2020

Ngày đầu tiên đến trường sau mùa COVID-19

THCS Hòa Trạch với COVID-19

03-03-2020

THCS Hòa Trạch chung tay phòng chống COVID-19

Giáo dục phải là điểm nhấn, điểm sáng trong văn kiện Đại hội Đảng XIII

13-03-2019

Đó là nhấn mạnh của GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

13-03-2019

Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS HÒA TRẠCH

Địa chỉ: Thôn Hổ, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0941370459. Email: thcs_hoatrach@quangbinh.edu.vn

Website: thcshoatrach.edu.vn